به میهن تان افغانستان خوش آمدید

به میهن تان افغانستان خوش آمدید

این ویب سایت معلوماتی را برای مهاجرین خارج از کشور که می خواهند به وطن برگردند ارائه می دهد

به میهن خوش آمدید

این ویب سایت یک تصویر جدید و بینش خاصی از افغانستان را برای آنانیکه قصد برگشت به کشور را دارند ارائه می دهد. ما در نتیجه یک سال کار تحقیق گروهی در ولایت هرات / افغانستان، مجموعه ای از بروشور ها را در چهار بخش اساسی زراعت، صحت، تعلیم وتربیه، زنان و جامعه مدنی بر مبنای واقعیت های افغانستان امروزی تهیه نموده ایم وهمچنان چهار فیلم مستند "دو فیلم در باره عودت کنندگان موفق از ایران و دو فیلم دیگری که یکی پروسه برگشت یک فامیل مهاجر افغان و شروع یک زندگی نوین در افغانستان به حمایت پروژه ادغام مجدد دفتر بین المللی هلپ را به تصویر می کشد و فیلم دیگر ما تحت نام زندگی از مخروبه که داستان شهرک مهاجر نشین سعادت را به تصویر میکشد" تهیه دیده ایم، تا شاید در تشویق عودت مهاجرین افغان به میهن شان آنها را یاری نماید.

این ویب سایت علاوه بر ارائه معلومات اساسی، به طور منظم نیز معلومات جدیدی را در مورد پیشرفت های مهم اجتماعی، اقتصادی وامکان بهره برداری از امکانات موجوده در این سکتورها برای آنعده از مهاجرینی که مایل به برگشت، ادغام مجدد و سرمایه گذاری در افغانستان می باشند عرضه میدارد.

با کمال تاسف دریافتیم که یک نسل کامل از افغانها که سال های متمادی مجبور به اقامت در دیار غربت بوده اند، هیچ  گونه دسترسی به منابع معلوماتی درباره کشور آبائی شان ندارند و چنین به نظر می رسد که هنوز هم بسیاری از افغانها ی مهاجر از انکشافات دهه اخیر کشور شان مانند استفاده از انرژی آفتابی در بخش زراعت و اشعه اکس در بیمارستان های عامه بی اطلاع اند.

در واقع بعد از سقوط حکومت طالبان ، این کشور گام های مثبتی را درجهت بازسازی، نوسازی و پیشرفت برداشته است. لذا مابر آنیم تا مهاجرین افغانی که در ایران و سایر کشورها در غربت به سرمی برند، دید روشن و واقعبینانه ای از پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور شان حاصل نموده درعین زمان از مشکلات و چالشهای موجوده در این راستا مطلع گردند، تا بتوانند با در نظر داشت شواهد و معلومات در دست داشته برای برگشت به کشور و یک شروع جدید  تصمیم آگاهانه و درستی را اتخاذ نمایند.

این ویب سایت توسط گروه تحقیق و رسانه دفتر بین المللی هلپ ارائه گردیده و ما در صدد آنیم تا شما را همواره در جریان جدید ترین و موثق ترین معلومات درکشور تان و همچنان قیمت های فعلی مواد اولیه و خدمات عامه قرار دهیم تا مستفیدین این ویب سایت پندار روشنی از وضعیت کنونی زندگی و داد وستد از افغانستان امروزی داشته باشند.


ما از حمایت سخاوتمندانه اتحادیه اروپا اظهار امتنان می نمائیم

 

انتخاب زبان

چگونه می توانیم شما را كمك كنيم؟

هلپ در ایران

You are here: خانه